Algemene voorwaarden 100% Geslaagd

Artikel 1. - Definities

100%Geslaagd beheert de site 100procentgeslaagd.nl. Via deze website kan een internetgebruiker online leren en/of oefenen voor het CBR theorie-examen voor de categorieën:  auto, bromfiets, motor en tractor.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. 100%Geslaagd: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: gevestigd aan Westeinderweg 14 in Wognum.
b. Klant: De persoon die via de website met 100%Geslaagd een overeenkomst aangaat.
c. Overeenkomst: De overeenkomst die via de website tot stand komt tussen 100%Geslaagd en de klant.
d. Theorie-examen en theorie-examens: Het online theorie-examen dat de klant via de website kan oefenen en/of leren.
e. Tegoed: Het tegoed dat de klant via de website kan bestellen om theorie-examens te oefenen.
f. Theoriepakket: Het theoriepakket dat de klant via de website kan bestellen om het theorie-examen te leren, bestaande uit een online theorieboek en/of examentraining.

g. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

i. E-learning: De dienst op de e-learning van 100%Geslaagd aan de gebruiker, op basis van een gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website waarop content wordt geplaatst.

j. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databank-rechten.


Artikel 2. - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten die worden aangeboden op de website en voor iedere overeenkomst tussen 100%Geslaagd en de klant waarop 100procentgeslaagd.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 100procentgeslaagd.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


 

Artikel 3. - Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website bevat links naar andere websites dan 100procentgeslaagd.nl. 100%Geslaagd kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. 100procentgeslaagd.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

  

Artikel 4. – Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 4.2 100procentgeslaagd.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

 

Artikel 5. – Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5.2 100procentgeslaagd.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6. – Het tegoed

6.1 Met 1 tegoed kan de klant 1 theorie-examen doen.
 6.2 De klant kan via de website oefen tegoed pakketten bestellen. De prijs van de tegoed pakketten staat op de website vermeld. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6.3 Betaling van het tegoed pakket geschiedt via iDeal, creditcard of Apple Pay.
 6.4 Tegoeden kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 6.5 Gedurende een periode van 3 maanden nadat de klant het tegoed heeft gekocht, kan de klant gebruik maken van het tegoed. Na deze periode is het tegoed niet meer geldig. Hierna kan er in het account opnieuw tegoed worden bijgekocht, om zo de periode te verlengen waarin de klant gebruik kan maken van het pakket.
 6.6 Via zijn account kan de klant bekijken hoeveel tegoed hij heeft en de termijn dat het tegoed nog geldig is. 

6.7 Elke keer dat een oefen theorie-examen wordt gemaakt, gaat er 1 examen van het tegoed af.

 

Artikel 7. – Het theorie-examen oefenen

7.1 Indien de klant een aanvang maakt met een theorie-examen en dit theorie-examen niet direct afmaakt, dan heeft de klant de keuze om het theorie-examen alsnog af te maken of om het theorie-examen in zijn geheel opnieuw te doen.
 7.2 Indien de klant het theorie-examen afmaakt, dan blijft het tegoed van de klant ongewijzigd.
 7.3 Indien de klant het theorie-examen niet afmaakt en dit theorie-examen opnieuw doet, dan kost dat de klant weer 1 tegoed.

 

Artikel 8. – Herroepingsrecht

8.1 Indien de klant een product aanschaft die toegang biedt tot digitale inhoud van deze website geldt het herroepingsrecht alleen als de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van het product. Het recht op herroeping vervalt als de klant toegang heeft gehad tot het product door in te loggen op de website.
8.2 De klant kan in geen enkel geval beroep doen op het herroepingsrecht zodra het tegoed is gebruikt of verbruikt.
8.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant zich te richten aan 100procentgeslaagd.nl. Dit kan tot maximaal 5 dagen na aankoop. Dit contact dient na de levering van het product te worden gelegd, via het online contactformulier met een duidelijke opmerking waarom de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht.


Artikel 9. – Klachten

9.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
 100%Geslaagd
Westeinderweg 14

1687 PL Wognum
 9.2 Klachten worden door 100%Geslaagd binnen 7 dagen afgehandeld.

 

Artikel 10. – Aansprakelijkheid

10.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
10.2 De theorie-examens als wel de theoriepakketten zijn zorgvuldig samengesteld. 100procentgeslaagd.nl garandeert echter niet dat er geen fouten en/of onvolkomenheden in het theorie-examen of theoriepakketten zitten.

100%Geslaagd is voor dergelijke fouten en/of onvolkomenheden niet aansprakelijk.
10.3 100procentgeslaagd.nl garandeert niet dat de website en/of het theorie-examen en/of theoriepakketten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 100%Geslaagd streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
10.4 100%Geslaagd is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel.
10.5 100%Geslaagd kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. 100%Geslaagd kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
10.6 100%Geslaagd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
10.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 100%Geslaagd of haar ondergeschikten.

 

Artikel 11. – Overmacht

11.1 In geval van overmacht is 100%Geslaagd niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover 100%Geslaagd als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop 100%Geslaagd geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van 100procentgeslaagd.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

 

Artikel 12. – Geheimhouding

100procentgeslaagd.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13. – Intellectueel eigendom

13.1 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens, theoriepakketten e.d. berusten uitsluitend bij 100procentgeslaagd.nl of bij haar licentiegever. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens e.d. te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij 100procentgeslaagd.nl of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.
 13.2 Het is 100procentgeslaagd.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op het theorie-examen en theoriepakketten.
 13.3 Het is enkel toegestaan om verkregen of uitgeprinte informatie aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 14 – Gebruik van resultaat

14.1 100%Geslaagd heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van promotie, hierbij wordt wij geacht de belangen van de kandidaat te respecteren in acht nemend de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.2 100% Geslaagd heeft het recht om kandidaat als referentie te noemen op haar website zonder dat de (persoons)gegevens kenbaar worden gemaakt. Indien kandidaat uitdrukkelijk akkoord gaat, kan 100%Geslaagd de naam van de kandidaat benoemen op haar website, zonder andere (persoons) gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de publiciteit op de website.


Artikel 15. – Beveiliging en internet

15.1 100procentgeslaagd.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar 100%Geslaagd kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 16. – Slotbepalingen

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 100procentgeslaagd.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Op elke overeenkomst tussen 100procentgeslaagd.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en 100procentgeslaagd.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 100%Geslaagd gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien 100%Geslaagd een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Deze algemene voorwaarden is als laatst bijgewerkt op 22 april 2022.

Privacy Policy 100% Geslaagd

100% Geslaagd. ('100% Geslaagd';'wij',, gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze website bezoekers (''u''). Onze diensten bestaan uit het leveren van software waarmee onze klanten zich kunnen voorbereiden op het theorie-examen voor diverse rij-opleidingen. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.


100% Geslaagd acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://100procentgeslaagd.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 27-11-2021


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die 100% Geslaagd aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen 100% Geslaagd en website bezoekers;
 • Opmaken en versturen van de inlogcode
 • Spam preventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze website bezoekers voor 12 maanden


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.